مشترک گرامی با توجه به تغییراتی که در روند تمدید دامنه‌های CO رخداده است، نیاز است که دامنه‌ی خود را ۷روز پیش از تاریخ انقضا تمدید فرمایید. توجه نمایید که تحت هیچ شرایطی امکان تمدید دامنه‌ها پس از این تاریخ وجود نخواهد داشت و دامنه‌ی شما ۲روز پیش از تاریخ تمدید بصورت کامل از طرف شرکت خارجی حذف میگردد.
با توجه به حساسیت نام دامنه و نگهداری از آن، لطفا دقت نظر لازم را در این خصوص مبذول فرمایید تا با مشکل مواجه نشوید.

Saturday, October 18, 2014

« بازگشت